Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Historie - co nás zajímá

Měna - mince a bankovky

Místo zlatek (Gulden) nastoupila u nás roku 1892 zlatá měna, jejíž jednotkou je koruna (Cor). Koruna se dělí na sto haléřů. Šlo o měnu zlatého standardu, tj. měnu, u níž je stanoven pevný kurs měny ke zlatu.

Zlaté mince : dvacetikoruna, desetikoruna,stokoruna a rakouský dukát.
Stříbrné mince : pětikoruna a koruna.
Niklové mince : dvacetihaléř a desetihaléř.
Bronzové mince : dvouhaléř a jednohaléř.

1D1908a.jpg
1D1908b.jpg
20Ka.jpg
20Kb.jpg
100Ka.jpg
100Kb.jpg
1D1908a.jpg
1D1908b.jpg
1Da.jpg
1Db.jpg
1K1908a.jpg
1K1908b.jpg
5Ka.jpg
5Kb.jpg
2h.jpg
5Ka.jpg
5Kb.jpg
10h.jpg
20h.jpg
1Ka.jpg
1Kb.jpg
jednakoruna.jpg
desetkorun.jpg
dvacetkorun.jpg
padesatkorun.jpg
stokorun.jpg
tisickorun.jpg
desetisickorun.jpg

( hudba - František Josef Haydn 1732 -1809 )
( text - Jan Gabriel Seidl 1804 -1875 )

Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem!
Dej, ať z víry moc Mu plyne, ať je moudrým vladařem!
Hajme věrně trůnu Jeho proti nepřátelům všem;
|:osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem! :|

Plňme věrně povinnosti, chraňme právo počestně,
a když třeba, s ochotností v boj se dejme statečně!
Na paměti vděčně mějme slávu vojska vítěznou;
|:jmění, krev i život dejme za Císaře, za vlast svou! :|

Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej;
uměním i vědou silný duch se zmáhej, jasně skvěj!
Bože, ráčiž slávy příti, žehnej vlasti milené;
|:slunce Tvé nechť v míru svítí na Rakousko blažené!

Stůjme k sobě každou chvíli: svornosti jenom moci dá;
spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná.
Když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří;
|:říš Rakouská nepomine: sláva vlasti Císaři! :|

Císaři po boku vládne, rodem, duchem spřízněná,
v kráse, kteráž neuvadne, Císařovna vznešená.
Bože, ráčiž rozkvět nový Habsburskému domu dát!
|:Františku Josefovi, Alžbětě rač požehnat! :|

Rozpomeň se, Hospodine na svou nejvěrnější říš!
Její sláva nepomine,vždy jí znovu obrodíš!
Koruna dnes stále kryje,mocný panovníkův trůn!
Navždy žije monarchie,Habsburský jí vládne dům!

noty

F J.jpg
Říše R - U

Říše R - U

Marie Terezie

Marie Terezie

malyspolznak

malyspolznak

Austria 1

Austria 1

Ungarn

Ungarn

60 let na trůnu 1848 - 1908 a výročí 2008

60 let na trůnu 1848 - 1908 a výročí 2008

Jubilejní rok 1908 byl takovým, že neměl sobě rovného. Přinesl 60tý návrat onoho dne, kdy náš vznešený císař ve květu mladosti nastoupil na starý důstojný trůn císařského domu Habsburského. Šedesát let, dva lidské věky uplynly od té doby, co císař František Josef I. vládne žezlem nad miliony svých poddaných; a chlubili-li se naši dědové, že jej jakžto spásu a zachránce v bouřlivém roce 1848 pozdravili, tedy jsme my dnes ještě sťastnější, že jsme v císaři Františku Josefovi splnění všech těch nadějí se dočkali a že můžeme se těšit z panovníka, ze všech panovníků nejšlechetnějšího a nejlaskavějšího.

 Šest desetiletí, na jejichž počátku stál ztrnulý absolutismus a jejichž ukončení znamená počátek nové éry, nejvolnější konstituce na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva. Jak dalekosáhle rozdílné jsou tyto dva časové body, které jméno našeho milovaného císaře paprsky ozařuje. Málokterým panovníkům bylo popřáno zastávat své vznešené povolání po tak dlouhý čas a není skoro případu, aby jediný mocnář zdobil trůn po celé epochy, jež prožívala celá tři pokolení.
 Všechny dějepisné a politické události, válka a mír - vznik moderního přetvoření říše a vývoje jejich národů, vznik moderní kultury a techniky a mohutný rozvoj průmyslu, obchodu a dopravy, umění a vědy se Rakousko pod slavným žezlem císaře Františka Josefa stalo moderním kulturním státem, který se bez obav mohl měřit se všemi zeměmi světa.

 Panovník a kníže v nejšlechetnějším slova smyslu, otec vlasti a svých národů, takto stojí císař František Josef po šest desetiletí před námi od hor Krkonošských až po břehy moře Adriatického, od jezera Bodamského až do strmých hor Sedmihradských.
 Celý státnický program, s nímž mladý císař na svůj vysoký úřad nastupoval, spočíval v hesle: „Viribus unitis" - „S p o j e n ý m i   s i l a m i!" Bylo to vzněcující provolání ke všem jeho národům, že je na čase, aby společně veškeré národy vypomohli panovníkovi v jeho těžké úloze.
 Císař František Josef jako obětavý a pečlivý otec svých národů miloval je všechny stejně a snažil se vždy působit smířlivě, povznášeje strany k vědomí, že společné blaho spočívá právě jen v zachování nerozlučného svazku mezi rakouskými národy a  r o d e m   p a n o v n i c k ý m.

Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one